Trang chủ Lịch sử Hỏi - Đáp Sử Việt Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng?

Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng?

35
0
Chia sẻ

Sau khi tìm ra con đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã tích cực chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng vô sản ở nước ta.

Vai trò của Nguyễn Ái Quốc

Năm 1921, sáng lập “Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa” để tuyên truyền, tập hợp lực lượng chống chủ nghĩa đế quốc.

Năm 1922 ra báo Le Paria “Người cùng khổ” để vạch trần chính sách đàn áp, bóc lột dã man của chủ nghĩa đế quốc, góp phần thức tỉnh các dân tộc bị áp bức đứng lên đấu tranh giải phóng.

Năm 1923, Người đi Liên Xô dự hội nghị Quốc tế nông dân, sau đó làm việc ở quốc tế cộng sản, viết nhiều bài cho báo “Pravđa” (Sự thật) và Tạp chí “Thư tín quốc tế”.

Năm 1924, Người dự và đọc tham luận tại Đại hội Quốc tế Cộng sản, được bầu làm Ủy viên Bộ phương Đông, trực tiếp phụ trách cục phương Nam.

11/11/1924, Người từ Liên Xô về Quảng Châu (Trung Quốc) để trực tiếp chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam.

Các hoạt động trong thời gian này của Người chủ yếu là: trên mặt trận tư tưởng, chính trị bằng công tác tuyên truyền: viết nhiều bài cho báo Nhân đạo, báo Đời sống công nhân, viết cuốn sách nổi tiếng Bản án chế độ thực dân Pháp, đòn tấn công quyết liệt vào thực dân Pháp, Người dốc sức truyền bá chủ nghiex Mác-Leenin vào nước ta. Tuy trong thời gian này chưa thành lập chính đảng của giai cấp vô sản ở Việt Nam, nhưng những tư tưởng của Người sẽ là nền tảng tư tưởng của Đảng sau này.

vai-tro-cua-nguyen-ai-quoc-doi-voi-viec-thanh-lap-dang-hinh-anh

Những tư tưởng đó là:

Chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc là kẻ thù chung của giai cấp vô sản các nước và nhân dân thuộc địa, chỉ có làm cuộc cách mạng đánh đổ chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc thì mới giải phóng được giai cấp vô sản và nhân dân các nước thuộc địa. Đó là mối quan hệ mật thiết giữa cách mạng chính quốc và thuộc địa.

Xác định giai cấp công nhân và nông dân là lực lượng nòng cốt của cách mạng.

Giai cấp công nhân có đủ khả năng lãnh đạo cách mạng, thông qua đội tiên phong của nó là Đảng, được vũ trang bằng học thuyết Mác – Leenin.

Về mặt tổ chức, khi về đến Quảng Châu, Người đã tiếp xúc với các nhà cách mạng Việt Nam đang hoạt động ở đây. Người chọn một số thanh niên hang hái trong tổ chức (Tâm tâm xã) và nhiều người khác trong nước ta, mở lớp huấn luyện chính trị để đào tạo thành cán bộ cách mạng rồi đưa về nước hoạt động.

Tháng 6/1925, Người đã sáng lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên – tiền thân của Đảng, trong đó có hạt nhân của Cộng sản đoàn.

Kết luận: Với lòng yêu nước thương dân, không tán thành con đường đi của các sĩ phu yêu nước đương thời, Người đã ra đi tìm đường cứu nước. Những năm tháng hoạt động ở Pháp, Liên Xô, Trung Quốc đã cho thấy Người chính là vũ đài chính trị, một nhân vật lịch sử, đáp ứng được yêu cầu cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước đưa cách mạng Việt Nam đi vào con đường cách mạng vô sản. Có thể nói, vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho việc thành lập Đảng của giai cấp vô sản ở Việt Nam là rất lớn.