Trang chủ Góc chia sẻ Những lời chúc năm mới hay nhất dành cho bạn bè

Những lời chúc năm mới hay nhất dành cho bạn bè

54
0
Chia sẻ

Tết đến, có ai từng đối một món quà vật chất để lấy một món quà tinh thần chưa? Hẳn với nhiều người, đó là sự lựa chọn không đúng, Thế nhưng, việc trao đi những lời chúc năm mới nồng đượm, những câu chúc Tết chân thành đến những người bạn bè thân hữu của mình là một món quà vô cùng ý nghĩa. Cùng vietnamtrongtoi.net gửi những lời chúc năm mới đến những người bạn nhé!

nhung-loi-chuc-nam-moi-hay-nhat-danh-cho-ban-hinh-anh-1

 

21 lời chúc năm mới hay dành cho bạn cực ý nghĩa

#1.

[ENG] We are at the ending point of this year. Just thought I should thank everyone who made me smile. You are of them so here goes… thank you and a very Happy New Year!

[VIE] Chúng tôi đang ở điểm kết thúc của năm nay. Chỉ cần nghĩ rằng tôi nên cảm ơn những người đã làm cho tôi mỉm cười. Bạn là của họ như vậy ở đây đi … cảm ơn bạn và chúc bạn một năm mới hạnh phúc!

#2.

[ENG] Whenever I think of the New Year, I always think about you. Even if we are miles apart, you are always wished well and prayed for. Have a great new year!

[VIE] Bất cứ khi nào tôi nghĩ về năm mới, tôi luôn nghĩ về bạn. Ngay cả khi chúng ta cách xa nhau, bạn vẫn luôn mong muốn và cầu nguyện. Chúc mừng năm mới!

#3.

[ENG] May God bless you and keep you protected and in good health so that you can witness many more such new years’! But first of all, enjoy this one and stay happy!

[VIE] Xin Thượng Đế ban phước cho bạn và giữ cho bạn được bảo vệ và có sức khỏe tốt để bạn có thể chứng kiến ​​nhiều năm mới hơn như vậy! Nhưng trước tiên, hãy tận hưởng cái này và luôn vui vẻ!

#4.

[ENG] Even though life presented to you various obstacles and hurdles, be proud that you managed to overcome all and cross the bridge to another new year. May you continue to be this firm and win over all shortcomings!

[VIE] Mặc dù cuộc sống mang đến cho bạn nhiều trở ngại và rào cản khác nhau, hãy tự hào rằng bạn đã vượt qua được tất cả và vượt cầu tới một năm mới. Bạn có thể tiếp tục trở thành công ty này và giành được tất cả những thiếu sót!

#5.

[ENG] Hold the smile, let the tear go, keep the laugh, lose the pain, look for joy, and abandon the fear. Happy New Year dear!

[VIE] Giữ nụ cười, để nước mắt đi, giữ cười, đánh mất nỗi đau, tìm niềm vui và từ bỏ nỗi sợ hãi. Chúc mừng năm mới thân mến!

#6.

[ENG] Life is an accessible diary filled with empty pages waiting for you. Fill them up with your story as you go. Happy New Year!

[VIE] Cuộc sống là một nhật ký có thể truy cập đầy những trang trống đang chờ bạn. Điền họ lên với câu chuyện của bạn khi bạn đi. Chúc mừng năm mới!

#7.

[ENG] Wish you have a year even better than the best and put smiles on the faces of everyone you come across.

[VIE] Chúc bạn có một năm thậm chí tốt hơn cả những điều tốt đẹp nhất và nụ cười trên khuôn mặt của tất cả mọi người mà bạn gặp phải.

#8.

[ENG] Have a year as fragrant as roses, as brilliant as the sun, as colorful as the rainbow and as cheerful as the lark. Happy New Year!

[VIE] Có một năm thơm như hoa hồng, rực rỡ như mặt trời, rực rỡ như cầu vồng và vui tươi như tiếng thét. Chúc mừng năm mới!

#9.

[ENG] Open your eyes, look at the bright day awaiting you, forget all bad dreams and start afresh. Wishing you a wonderful New Year!

[VIE] Mở mắt ra, nhìn vào ngày tươi sáng đang chờ bạn, quên tất cả những giấc mơ xấu và bắt đầu lại. Chúc bạn năm mới tuyệt vời!

#10.

[ENG] Beauty, hopes, dreams, trust, faith, celebration, freshness… this is the starting of a New Year!

[VIE] Vẻ đẹp, hy vọng, ước mơ, sự tin tưởng, niềm tin, kỷ niệm, sự tươi mát … đây là khởi đầu của một năm mới!

nhung-loi-chuc-nam-moi-hay-nhat-danh-cho-ban-hinh-anh-2

#11.

[ENG] When the New Year arrives, it brings with it new ideas and ways to make our lives good to better and ultimately better to best.

[VIE] Khi năm mới đến, nó mang theo với nó những ý tưởng mới và cách để làm cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn và cuối cùng tốt hơn là tốt nhất.

#12.

[ENG] A promising and a fulfilling new year is waiting just for you. Open your arms and behold it with grace and mirth. Hope you have prosperous one.

[VIE] Một năm mới đầy hứa hẹn và hoàn thành đang chờ bạn. Mở rộng cánh tay của bạn và xem nó với ân sủng và vui vẻ. Hy vọng bạn có một trong những thịnh vượng.

#13.

[ENG] May this New Year find you on the table surrounded by your cherish family and beloved friends! Have good food, drink well and ring in the New Year in high spirits.

[VIE] Hãy đón năm mới đón bạn trên bàn bao quanh bởi gia đình quý mến và bạn bè yêu quý! Có thức ăn ngon, uống tốt và gọi trong năm mới tinh thần cao.

#14.

[ENG] Even if we don’t talk to each other much nowadays, even if we are caught up in our respective lives, I will always wish well for you. Happy New Year!

[VIE] Ngay cả nếu bây giờ chúng ta không nói chuyện với nhau nhiều, ngay cả khi chúng ta bị cuốn vào cuộc đời của chúng ta, tôi sẽ luôn mong muốn tốt cho bạn. Chúc mừng năm mới!

#15.

[ENG] No matter what happens, however far we may be, my prayers and wishes for you will never fall short. Stay happy for his year and all the years to come.

[VIE] Bất kể điều gì sẽ xảy ra, tuy nhiên chúng tôi có thể được, lời cầu nguyện của tôi và mong muốn cho bạn sẽ không bao giờ ngắn. Giữ hạnh phúc cho năm của mình và tất cả những năm tới.

#16.

[ENG] Your smile speaks volume to me, your voice sing to me, your eyes convey to me and all that you do is special for me. This is because you are the dearest to me and here’s wishing you a fabulous New Year!

[VIE] Nụ cười của bạn nói lên khối lượng với tôi, giọng hát của bạn với tôi, đôi mắt của bạn truyền đạt cho tôi và tất cả những gì bạn làm là đặc biệt đối với tôi. Điều này là bởi vì bạn là người thân yêu nhất với tôi và đây là mong muốn bạn một năm mới tuyệt vời!

#17.

[ENG] May this New Year equip you with good luck, good health, good fortune and good times! Happy New Year!

[VIE] Chúc năm mới này trang bị cho bạn may mắn, sức khoẻ tốt, tài sản và thời gian tốt đẹp! Chúc mừng năm mới!

#18.

[ENG] Counting my blessing and greeting you more. I wish you enjoy this New Year and it doesn’t make you bore. As we take a step further in life, hope love and happiness is all that God pours! May you have a wonderful new year!

[VIE] Đếm phước lành của tôi và chào hỏi bạn nhiều hơn. Tôi muốn bạn tận hưởng năm mới này và nó không làm cho bạn khoan. Khi chúng ta tiến thêm một bước trong cuộc đời, hy vọng tình yêu và hạnh phúc là tất cả những gì mà Đức Chúa Trời. Bạn có thể có một năm mới tuyệt vời!

#19.

[ENG] May your New Year be spent in pomp and splendor and the upcoming year in love and peace! Happy New Year Wishes 2018!

[VIE] Chúc năm mới của bạn được chi tiêu tràn đầy hào hứng và năm mới trong tình yêu và bình yên! Chúc mừng năm mới 2018!

#20.

[ENG] People look forward to a new year to start afresh and turn over a new leaf. All the best for that and have a wonderful year ahead!

[VIE] Mọi người mong đợi một năm mới để bắt đầu lại và quay lại một lá mới. Tất cả tốt nhất cho điều đó và có một năm tuyệt vời phía trước!

#21.

[ENG] I came across love, health, peace and joy. They wanted a permanent home. I offered them your address. Hope they reach your doorstep on this New Year.

[VIE] Tôi đã gặp tình yêu, sức khoẻ, sự bình an và niềm vui. Họ muốn có một ngôi nhà vĩnh viễn. Tôi đã cung cấp cho họ địa chỉ của bạn. Hy vọng họ đến trước ngưỡng cửa của bạn vào năm mới này.

Còn rất nhiều, rất nhiều những lời chúc Tết hay dành cho bạn bè. Mời mọi người hãy ghé thăm website của chúng tôi thường xuyên để cập nhật thêm nhé!