Trang chủ Lịch sử Hỏi - Đáp Sử Việt Đường lối đổi mới của Đảng được đề ra trong hoàn cảnh...

Đường lối đổi mới của Đảng được đề ra trong hoàn cảnh nào?

96
0
Chia sẻ

Đảng ta đề ra đường lối đổi mới trong hoàn cảnh lịch sử nào? Nêu nội dung đường lối đổi mới của Đảng?

lich-su-viet-nam-duong-loi-doi-moi-cua-dang-duoc-de-ra-trong-hoan-canh-nao.

1. Hoàn cảnh lịch sử

a) Trong nước

– Sau 2 kế hoạch nông nghiệp 5 năm (1976 – 1985), CMXHCN ở nước ta đã đạt được những thành tựu đáng kể trên các lĩnh vực đời sống xã hội song cũng gặp không ít những yếu kém, đất nước vẫn lâm vào tình trạng khủng hoảng, trước hết là khủng hoảng về kinh tế – chính trị. Một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng đó là do nước ta mắc phải một số sai lầm về chủ trương, chính sách, chỉ đạo…và tổ chức thực hiện.

– Để khắc phục những sai lầm, khuyết điểm đưa đất nước vượt qua cơn khủng hoảng và tiến lên, Đảng và Nhà nước ta tiến hành đổi mới.

b) Thế giới

– Những thay đổi của tình hình thế giới và mối quan hệ giữa các nước do tác động trực tiếp đến công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta đòi hỏi Đảng và nhà nước phải tiến hành đổi mới.

– Trong thời gian này, một số nước đã tiến hành cải cách thành công, đặc biệt là nước CHDCND Trung Hoa cũng tác động đến công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta đòi hỏi Đảng ta phải tiến hành đổi mới.

2 Nội dung đường lối đổi mới của Đảng

Đường lối đổi mới của Đảng được đề ra tại đại hội VI được điều chỉnh bổ sung và phát triển tại các đại hội VII (1991), đại hội VIII (1996), đại hội IX (2001)

Nội dung:

– Đổi mới đất nước không phải là thay đổi mục tiêu của CNXH mà là làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả bằng những quan điểm đúng đắn về CNXH, những hình thức bước đi và biện pháp phù hợp.

– Đổi mới phải toàn diện và đồng bộ từ kinh tế – chính trị – văn hóa, tư tưởng…

– Đổi mới kinh tế gắn liền với đổi mới chính trị, nhưng trọng tâm là đổi mới kinh tế.

+ Đổi mới kinh tế

  • Xóa bỏ cơ chế quản lý kinh tế tập trung quan liêu bao cấp của nhà nước hình thành

cơ chế thị trường.

  • Xây dựng nền kinh tế quốc dân với cơ cấu nhiều ngành nghề nhiều quy mô
  • Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN
  • Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại

+ Đổi mới chính trị

  • Đảng ta chủ trương xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, là nhà nước của dân, do dân và vì dân
  • Xây dựng nền dân chủ XHCN đảm bảo quyền lực thuộc về nhân dân
  • Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, chính sách đối ngoại hòa bình hữu nghị, hợp tác

Như vậy, đứng trước những thực trạng khó khăn của đất nước về các mặt KT – XH cùng với những thay đổi của tình hình thế giới, nhất là do tác động của cuộc CM KHKT lần 2, Đảng ta đề ra đường lối đổi mới đất nước là một quyết định đúng đắn, phù hợp. Với đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu đặc sắc.

Lịch sử Việt Nam